លោក Peach Pachara បានឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកគាំទ្រលោកថា នាង Patricia ជាមិត្តស្រីរបស់លោក | Komsan.khmer-note.com

លោក Peach Pachara បានឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកគាំទ្រលោកថា នាង Patricia ជាមិត្តស្រីរបស់លោក

ក្រោយពីបានបង្ហោះរូបជាគូជាមួយគ្នានៅលើបណ្តាញសង្គម Instagram ដ៏ដូចជាលើ បណ្តាញសង្គម Twitter ទាំងនៅលើគណនីលោក Peach Pachara និង គណនីនាង Patricia Good មក ធ្វើអោយអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើល និង រំភើបដែលឃើញពួកគេទាំងពីរមានចេតនាចង់បង្ហាញអោយដឹងថា ពួកគេទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស្រលាញ់។ លើសពីនេះទៅទៀតនៅលើគណនី Twitter របស់លោក Peach Pachara មានអ្នកគាំទ្រម្នាក់បានសួរលោកថា៖ នាង Patricia ជាមិត្តស្រីរបស់លោក Peach Pachara ឬ យ៉ាងណា លោក Peach Pachara ក៏បានឆ្លើយតបវិញថា នាង Patricia ជាមិត្តស្រីរបស់លោកពិតមែន៕

IMG_0073 IMG_0074 IMG_0075 IMG_0076IMG_0048