លោក Lee Joon Gi និង នាង Jeon Hye-Bin មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាជិតពីរឆ្នាំហើយ? |

លោក Lee Joon Gi និង នាង Jeon Hye-Bin មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាជិតពីរឆ្នាំហើយ?

លោក Lee Joon Gi ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនាង Jeon Hye-bin ជិតពីរឆ្នាំមកហើយ។ ពួកគេទាំងពីរគឺបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគ “Gunman of Chosun” ជាមួយគ្នា ហើយក៏ធ្លាប់មានការរាយការណ៍ពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទាំងពីរនេះម្តងរួចទៅហើយ។ ហើយពួកគេទាំងពីរបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការឆ្លងឆ្នាំជាមួយគ្នាទៀតផងគឺនៅផ្ទះវីឡារបស់នាង Jeon Hye Bin ក្នុងខេត្ត Gangwon៕ IMG_7820 IMG_7821 IMG_7822 IMG_7823