នាង Nychaa និងលោក Musa តួអង្គក្នុងរឿង “រលកជីវិត” ធ្វើកម្មវិធីជំនួបអ្នកគាំទ្រលើកដំបូង | Komsan.khmer-note.com

នាង Nychaa និងលោក Musa តួអង្គក្នុងរឿង “រលកជីវិត” ធ្វើកម្មវិធីជំនួបអ្នកគាំទ្រលើកដំបូង

តួអង្គរងស្រី-ប្រុសក្នុងរឿង “រលកជីវិត” នាង Nychaa និង លោក Masu បានធ្វើកម្មវិធីជំនួបអ្នកគាំទ្រលើកដំបូងកាល (1st FanMeeting) កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម្សិលមិញនេះ។ មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើននាក់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ ដែលមានការលេងហ្គេម ច្រៀង រាំ ថតរូប និង សប្បាយទាំងអស់គ្នា។ ចុះអ្នកគាំទ្រនៅកម្ពុជាណាខ្លះចង់អោយមួយគូនេះស្រលាញ់គ្នាពិតដែរ???

IMG_5683 IMG_5684 IMG_5685 IMG_5686 IMG_5687 IMG_5625